Støjkortlægning af virksomheder

Med hensyn til støj er "virksomheder" et meget bredt felt bestående af stort og småt.
 
Gennem årene har Annelin fået erfaring med bl.a.:
 • Transportcentre
 • Værksteder for tog- og lokomotiver
 • Dagligvarebutikker
 • Byggepladser
 • Produktionsvirksomheder:
  • Stål i plader og stænger
  • Skibsværft
  • Støberier
  • Grøntsager
  • Malt
  • Beton
 • Grusgrave
 • Kraftværker
  • Kul, flis og gas
 • Forbrændingsanlæg 
 • Restauranter og spillesteder
 • Varmepumper
 • Transformerstationer
 • Genbrugspladser
 • Sandsugning til søs
 • Tunnelbyggeri
 Dertil kommer støj fra fritidsaktiviteter som
 • Fodbold
 • Padel-tennis
 • Skydebaner
 • Motocross
 • Bilsport
 • Musikevents
 
Kortlægning af støj fra virksomheder er ofte nødvendigt i forbindelse med miljøgodkendelse eller klagesager. Støjkortlægning er en effektiv metode, der oftest har højere værdi for både virksomhed, klager og tilsynsmyndighed end direkte måling. Dette fordi støjkildernes placering, drift og kildestyrke dokumenteres, sammen med støjen i beregningspunktet. Samtidig kan kortlægningen tilføjes scenarier med ændret drift og støjafskærmning, der løser evt. problemer. Endelig er kortlægning slet ikke så følsomt for vejrets indflydelse som direkte måling ved naboerne.
 
Støjkortlægning udføres jf. den generelle nordiske beregningsmetode, som er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder". I praksis er metoden bygget ind 3D softwaren, SoundPLAN.
 
Støjkortlægning af virksomheder udføres sådan:
 • støjen måles tæt på støjkilderne - "kildestyrken"
 • støjkilder, bygninger, støjskærme og driftstid indsættes i 3D-model
 • 3D-SoundPLAN modellen bruges til at beregne støjen i omgivelserne
 • der udarbejdes rapport eller notat med resultater og beregningsforudsætninger
 • beregningsresultater kan udføres og vises som:
  • værdier i punkter
  • farvelagte støjkonturer
  • facadestøjsberegninger
 • rapporter med fuld dokumentation kan mærkes "Miljømåling - ekstern støj"
 
 
støjmaalin DSB
DSB Århus, 2017
 
Støjmåling til støjkortlægning kildestykemåling på højtrykspuling
Søby Værft 2017
 
Miljøakustik c/o DJ Miljø & Geoteknik | CVR: 28960247 | Falkevej 12, 3400 Hillerød  | Tlf.: 29857028 | aen@dj-mg.dk